Golden Triangle Tour with Jodhpur and Jaisalmer

07 Nights / 08 Days
Delhi – Agra – Jaipur – Pushkar – Jodhpur – Jaisalmer

Golden Triangle Tour With Udaipur

07 Nights / 08 Days
Delhi – Agra – Jaipur – Udaipur – Delhi

Golden Triangle Tour With Mandawa

06 Nights / 07 Days
Delhi – Mandawa – Jaipur – Agra – Delhi

Golden Triangle with Haridwar & Rishikesh

09 Nights / 10 Days
Delhi – Jaipur – Agra – Haridwar – Rishikesh

Golden Triangle Tour with Amritsar

07 Nights / 08 Days
Delhi – Agra – Jaipur – Amritsar

Golden Triangle Tour with Rajasthan

14 Nights / 15 Days
Delhi – Agra – Fatehpur Sikri – Abhaneri – Jaipur – Ajmer – Pushkar – Udaipur – Jodhpur – Jaisalmer – Bikaner – Mandawa – Delhi

Golden Triangle Tour with Jim Corbett

08 Nights / 09 Days
Delhi – Jim Corbett – Agra – Fatehpur Sikri – Jaipur – Delhi

Golden Triangle with Khajuraho & Varanasi Tour

08 Nights / 09 Days
Delhi – Jaipur – Agra – Khajuraho – Varanasi

Golden Triangle with Ranthambore Tour

07 Nights / 08 Days
Delhi – Agra – Jaipur – Ranthambore

Golden Triangle Tour

04 Nights / 05 Days
Delhi – Agra – Jaipur